OM LØSNINGEN


VAR forener innovativ teknologi med kunnskapsbasert praksis.

Innholdet i VAR portalen består av praktisk prosedyredel og en tilhørende kunnskapsdel (kunnskapsstoff) og relaterte kunnskapstester for hvert tema. Innholdet er presentert i et lett forståelig og presist språk, og med ord og uttrykk som har felles betydning på tvers i hele databasen.

Hele løsningen består av:

  • hovedmodul
  • tilleggsmoduler
  • teknologi

 

PROSEDYRENE:
Alle prosedyrer i VAR er i tråd med siste forskning og beste praksis og er rikt illustrert/animert.
Innholdet utdypes og belegges med litteraturreferanser i relatert kunnskapsstoff.
Prosedyrene er tilgjengeliggjort på en mest mulig praktisk og brukervennlig måte for en travel hverdag. Prosedyrene har forskjellige tekstnivåer, dette gjør dem anvendbare både for nybegynneren og eksperten. VAR er produktnøytralt og hygiene er det sentrale fundamentet i VAR og aktuelle basale smittevernrutiner er integrert.

KUNNSKAPSTOFFET:
Kunnskapsstoffet hjelper brukeren å reflektere over og se sammenhengen mellom hva som gjøres og hvorfor. Det begrunner prosedyren og beskriver kunnskapsgrunnlaget på en lettfattelig måte.
Prosedyrene bygger ikke bare på siste forskning, men kunnskapsstoffet er en syntese av innhold fra flere kunnskapsformer og inkluderer erfaringskunnskap, nasjonale lover, retningslinjer og etiske retningslinjer og legger til rette for å ivareta pasientperspektivet.
Referansene som ligger til grunn oppgis gjennom teksten, og oppsummeres referanseliste presenteres lett tilgjengelig. Les mer om innholdsutviklingen her.

KUNNSKAPSTESTER:
I VAR legger vi til rette for opplæring og kompetanseutvikling med kunnskapstester til alle prosedyrene. Kunnskapstestene kan benyttes individuelt for gøy og selvtesting, men kan også settes i system i en virksomhet eller i utdanning f.eks. i tilknytning til et fokus/innsatsområde, ifm nyansettelser/innleie av vikarer for å sikre kompetanse, i forbindelse med en praksisperiode eller et kurs.

TILLEGGSMODULER:
VAR er i stadig utvikling og per nå har vi to tilleggsmoduler: Mine ferdigheter og Psykisk helse (lanseres høsten 2023).

KALKULATORER:
Var portalen tilgjengeliggjør også kalkulatorer for legemiddelhåndtering, kroppsmasseindeks, og vektendring.

VISUALISERING:
Prosedyrene er pedagogisk presentert, supplert med illustrasjoner og animasjoner. Illustrasjonene i VAR er laget av sertifisert medisinsk illustratør Kari C. Toverud, som er en tre i europa med denne sertifiseringen.
Andre illustrasjoner er laget av VARs egen illustratør, Torun Hunnes. 

TILLEGGSMODULER I VAR

Prosedyreverket er basisen i VAR. Våre brukere inspirer oss til å utvikle mer innhold og dermed har vi flere tilleggsmoduler som støtter brukernes daglige praksis og arbeid:

PSYKISK HELSE OG RUS/AVHENGIGHET
De første prosedyrene vil handle om kommunikasjon i møtet med psykisk syke mennesker. Mer innhold er planlagt og vil produseres fortløpende for å sikre en kunnskapsbasert tilnærming til disse pasientgruppene.

MINE FERDIGHETER
Dette er en digital læringsressurs som benyttes både underveis i en studiesituasjon og i praksis for videre kompetanseutvikling for å sikre kunnskapsbasert praksis. Det er en operasjonalisert og digitalisert utgave av Modell for praktisk ferdighetsutøvelse med en formativ vurderingsskala knyttet til hver enkelt prosedyre i VAR.

LOKALE PROSEDYRER
Her kan den enkelte virksomhet legge inn sine lokale prosedyrer, basert på samme oppsett som VAR.  Disse prosedyrene blir søkbare gjennom VAR sin søkemotor og vil kunne integreres med elektronisk pasientjournal og med digitale lærings- og ferdighetssystemer.

STATISTIKK
Vi tilbyr tidsbegrenset sidevisningsstatistikk til virksomhetens ledere. Dette kan danne grunnlaget for ledelse av fagutvikling eller styrking av fagområder hvor det er behov for økt kompetanse. Statistikken viser ikke informasjon på person- eller avdelingsnivå.

TEKNOLOGIEN I VAR

TILGANG

VAR Healthcare er en webbasert løsning uten andre tekniske krav enn internett og nettleser. Grensesnittet er tilpasset alle enheter og VAR støtter de fleste moderne nettlesere, slik som:

  • Chrome
  • Edge
  • Safari
  • Firefox

For at VAR skal støtte en nettleserversjon må den være støttet av leverandøren selv.
Med responsivt design er VAR fleksibelt i bruk og tilpasset ulike enheter; pc/mac, nettbrett og smarttelefoner.

 

AVANSERT SØKEMOTOR

VAR har en godt utviklet søkemotor som med få klikk hjelper klinikeren å finne det han/hun er ute etter, og som fungerer som klinisk beslutningsstøtte.
Ved søk på et pasientproblem eller en risikosituasjon kan en få et søkeresultat som foreslår aktuelle prosedyrer i en slik valgt situasjon.

Det er lagt inn koder (ICNP) og synonymer som gjør det mulig å søke med alternative termer og skrivemåter, slik at termer som er hyppig brukt i praksis kan benyttes som søkeord.
Det betyr f.eks. at VAR -brukerne får treff på PVK-prosedyrer når de skriver «veneflon» eller «venflon», og på prosedyre for stell av dren i pleura når de skriver «thoraxdren».

INTEGRASJONER

Vår teknologiske plattform er enkelt å integrere i andre digitale systemer for å gi sluttbrukeren best mulig støtte i daglige arbeidsprosesser, for eksempel i elektronisk pasientjournal (EPJ), i digitale kvalitetssystemer og i læringsplattformer/ferdighetsplattformer. 

Til toppen